Právní předpisy

Na těchto stránkách můžete nalézt informace o procesu nástupnictví v organizacích:

 

Civil Code

Zákon občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

 

Government Resolution on Family Business in the Czech Republic

Usnesení Vlády ČR ze dne 13.5.2019 o vymezení rodinného podniku v ČR

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABCCDP8E7

 

Law of the Czech National Council on the Czech Chamber of Commerce and the Czech Chamber of Agriculture

Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-301

 

Law on Commercial Companies and Cooperative Society

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

 

Law on Support of Regional Development

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-248